Alkalmassági vizsga

Neveléstudomány mesterképzési szak felvételi szakmai beszélgetés:

A felvételi szakmai beszélgetésre a felvételizőnek előzetesen fel kell készülnie az alább megadott témák egyikéből. A kiválasztott témához össze kell állítania egy legalább 8–10 elemből álló szakirodalmi listát, ami a hazai és nemzetközi pedagógia-tudomány adatbázisaira építkezik, valamint el kell készítenie egy kb. 10–15 perces prezentációt ppt formájában a választott téma bemutatására.

Választható témák:
- a pedagógiatörténet nagy alakjai,
- iskolatörténeti kutatások,
- a pedagógiai antropológia a XIX–XX. században,
- a pedagógia filozófiai és teológiai alapozottsága,
- a reformpedagógiai gondolkodás, az életreform,
- az oktatás társadalmi, gazdasági, jogi környezete,
- az inkluzív pedagógia,
- a kritériumorientált kompetencia alapú pedagógia,
- tanulói teljesítmények a mérések tükrében,
- az Európai Unió oktatáspolitikájának időszerű kérdései,
- a keresztény pedagógiai gondolkodás aktuális problémái.
A felvételi szakmai beszélgetés a szakirodalmi lista és prezentáció alapján történik.

Értékelési szempontok:
- a szakirodalmi lista komplexitása, szakszerűsége, releváns források használata,
- olvasottság, a szakirodalom feldolgozásának mélysége,
- nyelvi kifejezőkészség,
- az elkészített prezentáció tartalmi és vizuális megformáltsága,
- önálló véleménynyilvánítási képesség.

A bizottság a felvételiző korábbi tudományos munkáinak, publikációinak dokumentálását, szakmai tapasztalatait is figyelembe veszi.

Időpontja: 2018. május 22-23. (Vác)

Előzetes kreditelismertetési nyomtatvány Neveléstudományi MA szakra jelentkezők számára [letölthető PDF formátumban]

Pontszámítás:

- felvételi elbeszélgetés: 60 pont
- oklevél minősítése alapján: 30 pont

Többletpont: esélyegyenlőségi maximum 10 pont adható.

    - fogyatékosság: 5 pont
    - gyermekgondozás: 5 pont
    - hátrányos helyzet: 5 pont

________________________________

 

Alkalmassági vizsga óvodapedagógus, tanító szakokon

Az alkalmassági vizsga eredményét az intézmények kölcsönösen elfogadják, tehát azt elegendő egy alkalommal (egy helyen) letenni.

A vizsga időpontja:  2018. május 23-24. (Vác)

Az alkalmassági vizsga területei:
1. Testi alkalmassági vizsga
2. Beszéd alkalmassági vizsga
3. Ének alkalmassági vizsga
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgához nyomtatány (letölthető PDF formátumban)

5. Angol/német nyelvi alkalmassági vizsga (az óvodapedagógus angol/német nyelven, valamint  a német nemzetiségi szakirányos jelentkezés esetén)

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni! Az alkalmassági vizsga eredménye nem javítható, aki "nem felelt meg", nem jelentkezhet pedagógusi pályára adott évben.

Az alkalmassági vizsga alól felmentés semmilyen indokkal nem adható.

1. Testi alkalmassági vizsga


Célja: annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Követelmények:
– közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
– oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
– egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
– néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
– célbadobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával 8 m-ről,
– labdaadogatások helyben futás közben párokban felfújt labdával,
– labdavezetés,
– felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak 8 mp),
– mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró ok: A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.

2. A beszédalkalmassági vizsga


Célja:  annak megállapítása, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára.
Feladat:
– 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
Az elbírálás szempontjai:
– Vannak-e a vizsgázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája)?
– A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)?
– A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező? A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.
Kizáró okok:
– hangképzési rendellenességek,
– ritmuszavarok,
– a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zárt ejtés. 

3. Ének-zene alkalmassági vizsga  


Célja annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e az óvodapedagógus és tanító pályára, a pedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. 
Feladat:
– 10 magyar népdalból listát készít a jelentkező, melyből a vizsga során szúrópróba-szerűen kell tudnia előadni a dalokat több versszakkal
– a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed, nyolcad, pontozott ritmus és szinkópa kombinációból) tapsolással, kopogással, néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással 
Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangmagassággal és hangterjedelemmel.  

4. Az egészségi alkalmassági vizsgálat

 

Az egészségügyi alkalmasság igazolása:

A háziorvos által kitöltött és a jelentkező által aláírt egészségügyi alkalmassági lap, melyet az e-felvi felületre kell feltöltenie a jelentkezőnek, az eredeti példányt az alkalmassági vizsga során kell leadnia.  Az egészségügyi alkalmassági lap a honlapunkról letölthető.

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 • hirtelen eszméletvesztéssel járó megbetegedések,
 • a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai,
 • a szív, a vérkeringés és a légzőrendszer olyan rendellenességei, melyek nem teszik lehetővé a fizikai terhelést,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség csökkenésének mértéke és/vagy a térlátás korlátozottsága olyan fokú, hogy az zavarhatja a gyerekcsoportban végzett munkát,
 • színtévesztés,
 • súlyos mentális, pszichés zavarok. 

Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia.

 5. Angol nyelvi alkalmassági vizsga
Az Óvodapedagógus alapszak (angol nyelven) a képzés megkezdésének feltétele az angol nyelvi szóbeli alkalmassági vizsga sikeres teljesítése is.
A szóbeli vizsga az alábbi szempontok szerint történik:

 1. Szóbeli kommunikációs készség
 2. Nyelvhelyesség
 3. Szókincs

A lehetséges témakörök az akkreditált B2 szintű nyelvvizsgák témakörei.
A szakra való jelentkezésnek nem feltétele a középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, de egy középhaladó szintű nyelvtani-lexikai tudás szükséges.
 

________________________________

Csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szak alkalmassági vizsgája

Az alkalmassági vizsga időpontja:  2018. május 23-24. (Vác)

 

Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a motivációs beszélgetés keretében megállapított beszédalkalmasság. A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl.: a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. A kötetlen beszélgetés célja a jelentkező beszédalkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező alkalmas vagy nem alkalmas minősítést kaphat.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása:

A háziorvos által kitöltött és a jelentkező által aláírt egészségügyi alkalmassági lap, melyet az e-felvi felületre kell feltöltenie a jelentkezőnek, az eredeti példányt az alkalmassági vizsga során kell leadni.  Az egészségügyi alkalmassági lap a honlapunkról letölthető.

Külön kérelemre mentesülhet az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező,

a., aki igazoltan bölcsődei gondozói munkakörben dolgozik
b., akik a jelentkezés évében az adott szakterület intézménycsoportjának bármelyikében azonos típusú alkalmassági vizsgát tettek és ezt igazolják.

________________________________

Katekéta lelkipásztori munkatárs szakra jelentkezők egyházi felvételi beszélgetést tartunk.

Közvetlen beszélgetés általános hittani és vallási kérdésekről.

Időpontja: 2018. május 24. (Vác)

Kántor szakra jelentkezőknek ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként.

Időpontja: 2018. május 24. (Vác)

Az alkalmassági vizsga az alábbiakból áll:

 1. egy előadási darab zongorázása kottából,
 2. 10 magyar népdal kotta nélkül,
 3. 10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva - mindegyiket az első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni,
 4. lapról éneklési gyakorlat (Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok c. kötetből)
 5. egyházi elbeszélgetés: általános egyházi tájékozottság - felkészülést nem igényel.

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni! 

További információk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Telefon: +36-27/511-155
e-mail: felvi [kukac] avkf.hu
Fax: +36-27/511-141