„Per artes ad Jesum” - A művészetek és a keresztény pedagógia

Keresztény neveléstudományi konferencia 2015

A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2015 tavaszán harmadik alkalommal szervezi meg az országos keresztény neveléstudományi konferenciáját. A konferencia a keresztény szemléletű hazai és külföldi neveléstudományi kutatások mellett a keresztény nevelés és oktatás múltból származó legfontosabb értékeinek, jelenbeli és jövőbeni kihívásainak és feladatainak számbavételét tűzi napirendjére. Ebben az évben különösen is a művészetek és keresztény pedagógia kapcsolatát kívánjuk előtérbe helyezni.

Ennek jegyében a szakmai rendezvény címe:

„Per artes ad Jesum” - A művészetek és a keresztény pedagógia

A konferencia időpontja: 2015. április 24. (péntek)

Helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

      2600 Vác, Konstantin tér 1–5.

A konferenciára előadás-összefoglalóval lehet jelentkezni, amelyben ismertetni kell a kutatás célját, kérdéseit, az alkalmazott módszereket, a kutatás lebonyolítását és eredményeit, valamint a téma jelentőségét és hatását a keresztény nevelés elméletére és/vagy gyakorlatára. Elméleti történeti vagy filozófiai előadás esetén utalni kell a kutatások keresztény szempontokat érvényesítő neveléstudományi és/vagy nevelésfilozófiai jelentőségére. Az összefoglalók elbírálása során fontos szempont a beküldött szöveg koherenciája és nyelvi megformáltsága, valamint az ismertetett téma jelentősége a keresztény szemléletű nevelési-oktatási folyamatban.

A konferencia előadásai átlagosan 25 percesek, amit rövid megbeszélés, vita, majd záró értékelés követ. A konferencián előadásra szánt téma absztraktja, amely a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű szöveg. Az absztrakt javasolt tartalmi egységei: szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia. Az absztrakt beküldésének határideje: 2015. február 28.

Az összefoglalók elbírálását két független bíráló végzi a következő szempontok szerint: általános minőség és tudományos eredetiség, a kutatás elméleti és gyakorlati jelentősége, az elméleti keret kidolgozottsága, az elemző bemutatás minősége és érvényessége, a beadott absztrakt szerkezete és stílusa, valamint a konferencia témájához illeszkedése.

A konferencia végleges programjáról, valamint az absztraktokat tartalmazó konferenciakötetbe való bekerülésről az elbírálás után közvetlenül, de legkésőbb 2015. március 20-ig értesítünk minden jelentkezőt. A konferenciához kapcsolódó tanulmánykötetbe a konferencián való előadás nélkül is fogadunk tanulmányokat, amelyeket legkésőbb az absztraktok feltöltésének határidejéig, 2015. február 28-ig lehet megküldeni. A tanulmány elfogadásáról vagy elutasításáról legkésőbb 2015. március 20-ig értesítünk minden szerzőt.

A konferenciára várunk minden olyan oktatással és neveléssel foglalkozó szakembert, aki a saját tudományterületében elkötelezett az európai keresztény értékrend érvényesítése mellett. Várjuk a felsőoktatásban dolgozó kollégákat, a doktori iskolák hallgatóit, az egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő hallgatókat, az óvodai nevelésben, valamint a közoktatásban dolgozó pedagógus kollégákat, a világi papság, a szerzetesrendek és a testvéregyházak képviselőit, valamint mindazokat, akik a XXI. századi nevelés alapjának az európai görög-latin kultúrát és a zsidó-keresztény filozófiai gondolkodáson nyugvó szellemiséget tartják.

A konferencián való részvétel díja 6000 forint, amely magában foglalja az ebédet, valamint a konferenciára megjelenő tanulmánykötetet. A részvételi díjat a főiskola bankszámlájára (CIB Bank 10700323-67353264-51100005) kell befizetni. A részvételi díj befizetésének határideje: 2015. március 31.

A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail címe: konferencia.vac [kukac] gmail.com. Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapokat, a tartalmi összefoglalókat, a publikálásra szánt tanulmányokat, továbbá a konferenciával kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket erre az e-mail címre küldjék.

A konferenciára jelentkezni a főiskola honlapjának Magunkról → Aktuális →Konferencia menüpontjában található és onnan letölthető jelentkezési lappal lehet. E menüpontban található a konferenciával kapcsolatos részletes tájékoztató is.

A konferencia szervezőbizottsága

A konferencia programja

8.00 – 9.00: Érkezés, regisztráció

9.00 – 9.10 A konferencia megnyitása: Dr. Beer Miklós váci püspök, a konferencia fővédnöke

9.10 – 12.00 Plenáris ülés  (közben 10.30 – 10.45: Szünet)

Plenáris előadások – moderátor: Mészáros László

Fülöpné Erdő Mária rektor, főiskolai tanár, a konferencia elnöke:
A művészet szerepe a katolikus oktatásban és nevelésben

Prokopp Mária művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa:
A művészi élmény világnézetet formáló szerepe

Török Ferenc építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. egyetemi tanára:
A modern keresztény templomépítészet

Tardy László karnagy, a budavári Nagyboldogasszony-(Mátyás-) templom zeneigazgatója:
Az ének-zene hitre nyitó útjai és kateketikai lehetőségei 

Kontsek Ildikó művészettörténész, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója:
Az esztergomi Keresztény Múzeum kincseinek megismertetése a hazai látogatókkal 1875-től napjainkig

Liptai Kálmán főiskolai tanár, az egri Eszterházy Károly Főiskola rektora: Művészetek és a keresztény pedagógia

12.15 – 13.45: Ebéd

13.45 – 15.15: Szekcióülések

I. szekció – levezető elnök: Mikonya György

Nemes-Németh Nóra: Az Árpád-házi Boldog Margit Leánygimnázium szerepe Székesfehérvár szabad királyi város társadalmi-kulturális életében

Rácz Márk: A Debreceni Orvostudományi Egyetem filozófiai programja 1950–1989 között

Verdes Miklós: A nevelés művészete – történeti szempontok és modern közelítések

Mikonya György: Egy reneszánsz pedagógiai program – A studiolo

 

II. szekció – levezető elnök: Szarka Emese

Berzsenyi Emese: Az antik világ fogyatékosságtörténetének művészeti ábrázolásai

Pataki László: Keresztény értékek közvetítése gyógyító-pedagógiai és orvosi tantárgyak segítségével

Kautnik András: A kutatótanár kihívásai – praktikus és elméleti megfontolások

Beke Zsófia: A Keresztény ünnepek és szimbólumok c. kurzus oktatása során kínálkozó műelemzési módszerek, érzékenyítési stratégiák, lehetőségek

 

III. szekció – levezető elnök: Fehér Ágota

Mészáros László: A passiótörténet teológiai és pedagógiai üzenete

Köncse Kriszta: Egy lehetséges kulcs kortárs szakrális zenemű recepciójához – Krzysztof Penderecki: Lukács-passió

Boruzsné Bűdi Katinka: Műfaji sokszínűség a XVI. századi protestáns iskolai énekórákon

Szabóné Fodor Adrienne: Kórusok művészeti, társadalmi és pedagógiai szerepe a keresztény értékek megőrzésében

15.15 – 15.45: Kávészünet

15.45 – 17.15: Szekcióülések

I. szekció – levezető elnök: Mikonya György

Czeglédi Sándor: Keresztény szemlélet a történelemtanításban, egyházi iskolákban

Kismóni Glória: Nemzetközi összehasonlító vizsgálat katolikus főiskolák felnőttképzési tevékenységéről

Sógor Éva: Szakoktatás és szakképzés Máltán

 

II. szekció – levezető elnök: Szarka Emese

Both Mária – Csorba F. László: A tér képei a művészetben és a tudományban

Valentné Albert Éva: A természetes és az épített környezet nevelő hatása
(Sacré Coeur – Budapest, New School – Abbotsholme)

Tamáska Máté Dávid: Templomtájak Kassa-vidékén

 

III. szekció – levezető elnök: Fehér Ágota

Bethlenfalvyné Streitmann Ágnes: C. S. Lewis harcos kereszténysége –
Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény képekben

Pázmány Ágnes: A sarkalatos erények ábrázolásának ikonográfiai programja

Pirisi Edina – Grosch Nándor – Bódis Krisztina: Keresztény szimbólumok a gyermekfilmekben

Fehér Ágota: A művészetek mint a gyermekek érzelmi és társas világának formálói

17.15 – 17.30: A konferencia összegezése, zárszó

 

Szeretettel várjuk Mindannyiukat!