"In caritate perficias" - A keresztény nevelés mint társadalmi érték

A konferencia általános tájékoztatója
Regisztráció a konferenciára
A konferencia tervezett programja
A konferencia szervezőbizottsága

A konferencia általános tájékoztatója

A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola a keresztény szellemiségű pedagógiáról való gondolkodás és párbeszéd jegyében konferenciát szervez. A konferencia a keresztény szemléletű hazai és külföldi neveléstudományi kutatások mellett a keresztény nevelés és oktatás múltból származó legfontosabb értékeinek, jelenbeli és jövőbeni kihívásainak és feladatainak számbavételét tűzi napirendjére.

A konferencia időpontja: 2014. április 25–26. (péntek–szombat)

Helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2600 Vác, Konstantin tér 1–5.
A konferenciára előadás-összefoglalóval lehet jelentkezni, amelyben ismertetni kell a kutatás célját, kérdéseit, az alkalmazott módszereket, a kutatás lebonyolítását és eredményeit, valamint a téma jelentőségét és hatását a keresztény nevelés elméletére és/vagy gyakorlatára. Elméleti történeti vagy filozófiai előadás esetén utalni kell a kutatások keresztény szempontokat érvényesítő neveléstudományi és/vagy nevelésfilozófiai jelentőségére. Az összefoglalók elbírálása során fontos szempont a beküldött szöveg koherenciája és nyelvi megformáltsága, valamint az ismertetett téma jelentősége a keresztény szemléletű nevelési-oktatási folyamatban.

A konferencia előadásai átlagosan 20 percesek, amit rövid diszkusszió követ. A konferencián előadásra szánt téma absztraktja, amely a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű szöveg. Az absztrakt javasolt tartalmi egységei: szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia.

Az absztraktok beküldésének határideje: 2014. február 28.

Az összefoglalók elbírálását két független bíráló végzi a következő szempontok szerint: általános minőség és tudományos eredetiség, a kutatás elméleti és gyakorlati jelentősége, az elméleti keret kidolgozottsága, az elemző bemutatás minősége és érvényessége, a beadott absztrakt szerkezete és stílusa, valamint a konferencia témáihoz illeszkedése.

A konferencia végleges programjáról, valamint az absztraktok konferenciakötetbe való bekerülésről az elbírálás után közvetlenül, de legkésőbb 2014. március 20-ig értesítünk minden jelentkezőt. A konferenciához kapcsolódó tanulmánykötetbe a konferencián való előadás nélkül is fogadunk tanulmányokat, amelyeket legkésőbb az absztraktok feltöltésének határidejéig, 2014. február 28-ig lehet megküldeni. A tanulmány elfogadásáról vagy elutasításáról legkésőbb 2014. március 20-ig értesítünk minden szerzőt.

A tanulmány formai követelménye: szóközökkel együtt minimum 25, maximum 50 ezer leütés, word formátum, 12-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, Times New Roman betűtípus. Lábjegyezete 10-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, Times New Roman betűtípus. A tanulmány nem tartalmazhat képet, táblázatot, diagramot, mellékletet. A formai követelményeknek nem megfelelően benyújtott tanulmány elutasításra kerül.
 
A konferencia témakörei:

 • Állam, egyház, társadalom és a pedagógia kérdései a XX–XXI. században
 • Alternatív pedagógiák és az egyházi nevelés
 • Egészségnevelés és sportpedagógia vallásos szempontjai
 • Erkölcsi nevelés, etika-oktatás
 • Értékorientált pedagógia
 • Gyermek- és ifjúságvédelem vallásos szempontjai
 • Gyógypedagógia és sajátos nevelési igények egyházi megközelítésben
 • Hátrányos helyzet, kisebbségi és nemzetiségi oktatás egyházi megközelítésben
 • Integráció és szegregáció keresztény nézőpontjai
 • Keresztény családpedagógia
 • Keresztény felsőoktatás és felnőttoktatás
 • Keresztény nevelésfilozófiák
 • Keresztény neveléstörténet
 • Keresztény bölcsőde- és óvodapedagógia
 • Keresztény pedagógusképzés, pedagógus pálya
 • Lelki egészség és vallásosság a közép- és felsőfokú oktatásban
 • Művészeti nevelés, vizuális kultúra a vallásosság szempontjából
 • Óvodapedagógia és tanítóképzés vallásos szempontjai
 • Ökumenikus törekvések a keresztény pedagógiai gondolkodásban
 • Spirituális gondolkodás az oktatási-nevelési folyamatban
 • A társadalmi-gazdasági kihívásoknak való megfelelés érvényesítése a keresztény szellemű oktatásban és nevelésben
 • Tehetséggondozás az egyházi közösségekben
 • Vallásos mozgalmak nézetei a családi életről és az oktatásról

A konferenciára várunk minden olyan oktatással és neveléssel foglalkozó szakembert, aki a saját tudományterületében elkötelezett az európai keresztény értékrend érvényesítése mellett. Várjuk a felsőoktatásban dolgozó kollégákat, a doktori iskolák hallgatóit, az egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő hallgatókat, az óvodai nevelésben, valamint a közoktatásban dolgozó pedagógus kollégákat, a világi papság, a szerzetesrendek és a testvéregyházak képviselőit, valamint mindazokat, akik a XXI. századi nevelés alapjának az európai görög-latin kultúrát és a zsidó-keresztény filozófiai gondolkodáson nyugvó szellemiséget tartják.

Regisztráció a konferenciára

A konferencián való részvétel díja 10000 forint, amely magában foglalja az étkezéseket (pénteken ebéd és vacsora, szombaton ebéd), valamint a konferencia-kötetet.
A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé, amelynek beérkezési határideje: 2014. március 31. A részvételi díjat a főiskola bankszámlájára (CIB Bank 10700323–67353264–51100005) kell befizetni. A közlemény rovatba a jelentkező nevét és a Konferencia 2014 megjegyzést kell feltüntetni.
A főiskola szálláslehetőségekről azoknak nyújt tájékoztatást, akik azt a jelentkezés alkalmával igénylik.
A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail címe: konferencia.vac [kukac] gmail.com
Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapokat, a tartalmi összefoglalókat, a publikálásra szánt tanulmányokat, továbbá a konferenciával kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket erre az e-mail címre küldjék.

A konferencia tervezett programja

2014. április 25. (péntek)
9.00 – 9.30: Érkezés, regisztráció
9.30 – 12.00: A konferencia megnyitása, plenáris előadások
12.15 – 13.00: Ebéd
13.15 – 16.00: Szekcióülések
16.15 – 17.30: Orgonahangverseny a dómban
17.45 – 19.00: Vacsora

2014. április 26. (szombat)
9.00 – 12.00: Szekcióülések
12.15 – 13.00: Ebéd
13.15 – 15.00: Könyvbemutató, műhely-beszélgetés
15.00 – 15.30: A konferencia összegezése, zárszó
15.45 – 17.00: Záró szentmise a dómban

A konferencia szervezőbizottsága

Fülöpné dr. Erdő Mária főiskolai tanár, rektor, a Konferencia elnöke
Dr. Mészáros László főiskolai docens, a konferencia titkára
Fehér Ágota pszichológus
Radnainé Ilyés Éva, a Rektori Hivatal vezetője
Sztakovics Erika, a Rektori Titkárság vezetője
Dr. Szarka Emese főiskolai docens
Jelentkezési lap: letöltés DOC formátumban
A szervezőbizottság tagjaihoz az alábbi e-mail címen lehet elektronikus levelet küldeni: konferencia.vac  [kukac] gmail.com
Postai úton az alábbi címre küldhetnek leveleket: 2600 Vác, Konstantin tér 1–5.