"Gravissimum educationis" - A keresztény nevelés feladatai és kihívásai a harmadik évezred elején

Keresztény neveléstudományi konferencia 2013

A konferencia általános tájékoztatója
Regisztráció a konferenciára
A konferencia programja
A konferencia szervezőbizottsága
 
A konferencia általános tájékoztatója

A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit éve eseménysorozatához kapcsolódva, valamint a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója tiszteletére konferenciát szervez. A konferencia a keresztény szemléletű hazai és külföldi neveléstudományi kutatások mellett a keresztény nevelés és oktatás múltból származó legfontosabb értékeinek, jelenbeli és jövőbeni kihívásainak és feladatainak számbavételét tűzi napirendjére. Ennek jegyében a szakmai rendezvény címe:

„Gravissimum educationis”
A keresztény nevelés feladatai és kihívásai a harmadik évezred elején
A konferencia időpontja: 2013. április 26. (péntek)
Helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A konferenciára előadás-összefoglalóval lehet jelentkezni, amelyben ismertetni kell a kutatás célját, kérdéseit, az alkalmazott módszereket, a kutatás lebonyolítását és eredményeit, valamint a téma jelentőségét és hatását a keresztény nevelés elméletére és/vagy gyakorlatára. Elméleti történeti vagy filozófiai előadás esetén utalni kell a kutatások keresztény szempontokat érvényesítő neveléstudományi és/vagy nevelésfilozófiai jelentőségére. Az összefoglalók elbírálása során fontos szempont a beküldött szöveg koherenciája és nyelvi megformáltsága, valamint az ismertetett téma jelentősége a keresztény szemléletű nevelési-oktatási folyamatban.
 
A konferencia előadásai átlagosan 20 percesek, amit rövid megbeszélés, vita, majd záró értékelés követ. A konferencián előadásra szánt téma absztraktja, amely a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű szöveg. Az absztrakt javasolt tartalmi egységei: szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia.

Az absztraktok beküldésének határideje: 2013. február 28. 

Az összefoglalók elbírálását két független bíráló végzi a következő szempontok szerint: általános minőség és tudományos eredetiség, a kutatás elméleti és gyakorlati jelentősége, az elméleti keret kidolgozottsága, az elemző bemutatás minősége és érvényessége, a beadott absztrakt szerkezete és stílusa, valamint a konferencia témáihoz illeszkedése.

A konferencia végleges programjáról, valamint az absztraktokat tartalmazó konferenciakötetbe való bekerülésről az elbírálás után közvetlenül, de legkésőbb 2013. március 20-ig értesítünk minden jelentkezőt. A konferenciához kapcsolódó tanulmánykötetbe a konferencián való előadás nélkül is fogadunk tanulmányokat, amelyeket legkésőbb az absztraktok feltöltésének határidejéig, 2013. február 28-ig lehet megküldeni. A tanulmány elfogadásáról vagy elutasításáról legkésőbb 2013. március 20-ig értesítünk minden szerzőt.
A konferencia témakörei:

 • Állam, egyház, társadalom és a pedagógia kérdései a XX–XXI. században
 • Alternatív pedagógiák és az egyházi nevelés
 • Egészségnevelés és sportpedagógia vallásos szempontjai
 • Erkölcsi nevelés, etika-oktatás
 • Értékorientált pedagógia
 • Gyermek- és ifjúságvédelem vallásos szempontjai
 • Gyógypedagógia és sajátos nevelési igények egyházi megközelítésben
 • Hátrányos helyzet, kisebbségi és nemzetiségi oktatás egyházi megközelítésben
 • Keresztény családpedagógia
 • Keresztény felsőoktatás és felnőttoktatás
 • Keresztény nevelésfilozófiák
 • Keresztény neveléstörténet
 • Keresztény óvodapedagógia
 • Keresztény pedagógusképzés, pedagógus pálya
 • Lelki egészség és vallásosság a közép- és felsőfokú oktatásban
 • Művészeti nevelés, vizuális kultúra a vallásosság szempontjából
 • Óvodapedagógia és tanítóképzés vallásos szempontjai
 • Ökumenikus törekvések a keresztény pedagógiai gondolkodásban
 • A társadalmi-gazdasági kihívásoknak való megfelelés érvényesítése a keresztény szellemű oktatásban és nevelésben
 • Tehetséggondozás az egyházi közösségekben
 • Vallásos mozgalmak nézetei a családi életről és az oktatásról

 
A konferenciára várunk minden olyan oktatással és neveléssel foglalkozó szakembert, aki a saját tudományterületében elkötelezett az európai keresztény értékrend érvényesítése mellett. Várjuk a felsőoktatásban dolgozó kollégákat, a doktori iskolák hallgatóit, az egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő hallgatókat, az óvodai nevelésben, valamint a közoktatásban dolgozó pedagógus kollégákat, a világi papság, a szerzetesrendek és a testvéregyházak képviselőit, valamint mindazokat, akik a XXI. századi nevelés alapjának az európai görög-latin kultúrát és a zsidó-keresztény filozófiai gondolkodáson nyugvó szellemiséget tartják.
 
A konferencián való részvétel díja 5000 forint, amely magában foglalja az ebédet.
A részvételi díjat a főiskola bankszámlájára (CIB Bank 10700323-67353264-51100005) kell befizetni. A részvételi díj befizetésének határideje: 2013. március 31.
A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail címe: konferencia [kukac] avkf.hu.
Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapokat, a tartalmi összefoglalókat, a publikálásra szánt tanulmányokat, továbbá a konferenciával kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket erre az e-mail címre küldjék.
  
 
Regisztráció a konferenciára

 
A konferencia időpontja: 2013. április 26. (péntek)
Helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Főiskola,  2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Jelentkezési lap:
letöltés DOC formátumban
A jelentkezési lapot az előadó és/vagy tanulmányszerző résztvevőknek az absztrakttal és/vagy a megjelentetésre szánt tanulmánnyal legkésőbb 2013. február 28-ig, a konferenciát hallgató résztvevőknek legkésőbb 2013. március 31-ig kell megküldeniük a konferencia [kukac] avkf.hu e-mail címre.
 
A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé, amelynek beérkezési határideje: 2013. március 31. A részvételi díjat a főiskola bankszámlájára (CIB Bank 10700323-67353264-51100005) kell befizetni.
 
Vác, 2012. november 25.
 
Fülöpné dr. Erdő Mária                                                                                         Dr. Mészáros László
rektor, a konferencia elnöke                                                                                    a konferencia titkára
 
 

A konferencia programja
„Gravissimum educationis”

A keresztény nevelés feladatai és kihívásai a harmadik évezred elején
2013. április 26.
 
8.00 Szentmise a főiskola kápolnájában
9.00 – 9.30 Regisztráció 
9.30 A konferenciát megnyitja: Beer Miklós váci megyéspüspök
 9.40 – 10.20 Plenáris előadások

Fülöpné Erdő Mária rektor, a konferencia elnöke: A keresztény nevelés feladatai és kihívásai
a harmadik évezred elején
Bíró László tábori püspök: A keresztény nevelés lehetőségei a XXI. századi családban

10.30 – 12.30 Szekcióelőadások

I. szekció - levezető elnök: Mikonya György
Mikonya György: A „hét szabad művészet” oktatása a középkori egyetemeken
Sanda István Dániel: A reformáció hatása a XVI. század nevelés- és oktatásügyére
Molnár Béla: Diákok, diákélet a dualizmus korában a kőszegi domonkos rendi apácák tanítónőképzőjében
Verdes Miklós: A „Gravissimum educationis” személy-fogalmának értelmezése a 20. századi olasz pedagógiai perszonalizmus fényében
Mészáros László: Az evangéliumi erkölcs megjelenítése a keresztény nevelésben

 

II. szekció - levezető elnök: H. Tóth István
H.Tóth István: Keresztény lelkiségű szövegkutatás a pedagógusképzésben
Kamarás István OJD: Erkölcstan és/vagy hittan?
Szalóki Mihály: Boszorkányüldözés, vagy Evangéliumi Érzékenység
Bayerle Alajos: Dr. Tóth Tihamér egészségnevelési törekvései
Bartha Enikő-Kovács Noémi: Hit – Sport – Egészség

 

III. szekció - levezető elnök: Sárkány Péter
Sárkány Péter: Értelemközpontú humanizmus–Logoterápia és keresztény nevelés
Rédly Elemér: Hitébresztés és hitátadás a keresztény nevelésben
Frenyó Zoltán: Szent Ágoston pedagógiája
Deme Tamás: A tudáson inneni és tudáson túli tudás, avagy a figyelem anatómiája
Kálmán Teréz: Katolikus felnőttképzés vagy felnőttképzés a katolikus egyházban

 

IV. szekció - levezető elnök: Fecskó Edina
Fecskó Edina-Grosch Nándor: „Megkapaszkodás” Istenben- Identitáskeresés és megtérés a filmes alkotófolyamatban
Bergmann Judit: Keresztény szimbólumok 14-17 éves serdülők rajzain
Siposné Tavaszi Virág: Tárgyalkotó innováció advent idejére- Az ünnep megélésének lehetőségei nagyvárosi környezetben, a vizuális kultúra eszközeivel
Gallay László Istvánné: Művészeti nevelés, vizuális kultúra a vallásosság szempontjából
Pázmány Karolina Ágnes: Vizuális nevelés lehetőségei a hitre nevelésben
Wiedermann Katalin: A keresztény értékek megközelítése művészeti és pedagógiai szempontú környezetalakítással az AVKF-en

12.30 – 13.30 Ebéd
13.30 – 15.45 Szekcióelőadások

I. szekció - levezető elnök: Mikonya György
Pénzes Dávid: Az 1948-as iskolaállamosítás hatása és következménye a magyar közoktatásra
Rácz Márk: A debreceni Kónya István „keresztény” vallástörténete és pedagógiája
Nemes-Németh Nóra: A Szent Benedek-rendi Katolikus Szent Mór Gimnázium szerepe Pápa városának életében
Gutbrod Gizella: A Weil-i pedagógia elmélete és gyakorlata a nyelvtanárképzésben
Hollósi M. Cecília: A szellemi sérültek által hordozott értékek- Jean Vanier filozófiája

 

II. szekció - levezető elnök: H. Tóth István
Szatlóczkyné Gajdóczki Zsuzsanna: Európai identifikáció revitalizálása
Závoti Józsefné: A keresztény szellemiség közvetítése egy állami felsőoktatási intézményben
Berndtné Szelőczey Szilvia: „Gurul a kocka!”– játékos módszer az örök értékre nevelésben
Fehér Ágota- Fancsal Kinga: „Az Isten egy kitárt karú ember, aki mindenkit befogad”-Kisiskolások Istenképének sajátosságai, összekapcsolódása szülőképükkel és tükröződése kortársi kapcsolataikban
Fehér Ágota: A hit támasza az érzelmi fejlődés útelágazásaiban és segítő ereje katolikus általános iskolákba járó gyermekek feszültséglevezetésében

 

III. szekció - levezető elnök: Sárkány Péter
Erdősi–Boda Katinka: Zeneművészeti nevelés, a szakrális kommunikáció és a vallásosság
Bűdi Katinka: Batizi András, az énekszerző
Kiss Henriett: A gregorián ének megjelenése napjaink általános iskolai ének-zene tankönyveiben
Szabóné Fodor Adrienne: Örökségünk, a himnusz
Valentné Albert Éva: Beszédes falak a Sacré Coeurben

 

IV. szekció - levezető elnök: Fecskó Edina
Máthé Borbála: Jobb tanárrá tesz a hited?
Szőke-Milinte Enikő: Paradigmák a pedagógiai kommunikációban
Tóth József-Mirnics Zsuzsanna: A hit szerepe a közösségi hálózatok használatában
Vörös Klára: Isteni ihletés a fejlesztő biblioterápiában: keresztény nevelés irodalmi művekkel
Karácsony-Molnár Erika: Jeles napi, ünnepi szokások– értékorientált pedagógia
Baksa Brigitta: A mendei evangélikusok pünkösdi templomdíszítése

15.45 – 16.00 Zárszó

Szeretettel várjuk Mindannyiukat!
 

 
A konferencia szervezőbizottsága

  Fülöpné dr. Erdő Mária főiskolai tanár, rektor, a Konferencia elnöke
Dr. Mészáros László főiskolai adjunktus, a Konferencia titkára
Bodnár Boglárka a Rektori Titkárság vezetője
Fehér Ágota a Neveléstudományi és Pszichológiai Tanszék adjunktusa
Dr. Sárkány Péter a Társadalomtudományi és Romológiai Tanszék tanára
A szervezőbizottság tagjaihoz az alábbi e-mail címen lehet elektronikus levelet küldeni: 
konferencia [kukac] avkf.hu.
Postai úton az alábbi címre küldhetnek leveleket: 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.