Könyvtárhasználati szabályzat

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

1. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára (továbbiakban Könyvtár)

a) A Főiskola szervezetén belül önálló központi szervezeti egységként működik.
b) A szolgáltatás jellegét tekintve nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár.
c) Alapvető feladata a főiskolai oktatás, továbbképzés és kutatás információszükségleteinek biztosítása (gyűjtés, feltárás, megőrzés, szolgáltatás).
d) Gyűjtőkörét és feladatát külön szabályzatok részletezik.
e) Működési jellegéből következően igénybe veszi, illetve közvetíti más könyvtárak és információs központok szolgáltatásait.
f) A fenti feladatok megoldása érdekében gyűjti a Főiskola szakmai profiljának, tevékenységi körének megfelelően az alábbi szakterületek irodalmát:
o Általános művek; a tudományok általában
o Filozófia, pszichológia
o Vallástudomány
o Társadalomtudományok
o Szociológia
o Neveléstudomány
o Természettudományok
o Alkalmazott tudományok
o Művészetek és sport
o Irodalom- és nyelvtudomány
o Földrajz- és történettudomány

2. A Könyvtár használatának rendje

A könyvtári szolgáltatások teljes köre hozzáférhető valamennyi beiratkozott, könyvtári olvasójeggyel rendelkező könyvtári tag számára.

2.1. Beiratkozás
a) A könyvtárba beiratkozhat minden, 18. életévét betöltött személy, aki személyi igazolvánnyal rendelkezik. A beiratkozó olvasójegyet kap, mely biztosítja a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
b) Az olvasójegy más személyre át nem ruházható. A könyvtárhasználó felelős az olvasójegyével kikölcsönzött minden dokumentumért és az igénybevett térítéses szolgáltatások kifizetéséért.
c) A beiratkozás csak személyesen történhet. Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a könyvtárnak. A Könyvtár az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni azok védelméről.
d) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok az olvasó részéről: érvényes diákigazolvány vagy érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya.
e) A beiratkozás alkalmával az olvasó megismerkedik a Könyvtárhasználati Szabályzattal, és aláírásával tanúsítja a szabályzatban foglaltak tudomásul vételét, egyben kötelezettséget vállal az általa igénybe vett könyvtári értékek megóvására, rendeltetésüknek megfelelő használatára.
f) Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni.
g) Az olvasójegy elvesztéséből adódó visszaélésekért a könyvtár nem vállal felelősséget.
h) Az új olvasójegy költsége az olvasót terheli.
i) A beiratkozási díj mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.2. Könyvtárhasználati díj
A mindenkori könyvtárhasználati díj mértékét, költségtérítési arányát könyvtárigazgatói utasítás szabályozza. A szolgáltatási és egyéb térítési díjakkal együtt a  2. sz. melléklet tartalmazza.

2.3. A Könyvtár nyitvatartási rendje
a) A nyitva tartás általános rendje igazodik a Főiskola működési periódusához.
b) A Könyvtár december hónapban és a nyári szünetben a Főiskola működéséhez igazodva zárva tart.
c) A Könyvtár különböző egységeinek nyitva tartási rendjét a könyvtárigazgató javaslatára rektori határozat szabályozza.
d) A Könyvtár nyitva tartási rendjét honlapján és a könyvtári terekben teszi közzé, annak változásáról olvasóit időben értesíti. Eseti zárva tartást a Könyvtár igazgatója vagy a fenntartó rendelhet el.

2.4. Kölcsönzés
a) Kölcsönözni csak személyesen, érvényes olvasójeggyel lehet.
b) A könyvtári dokumentumok a következő csoportokba vannak sorolva
- Kölcsönözhető
- Korlátozottan kölcsönözhető (kötelező irodalom, tankönyv, jegyzet)
- Helyben használható
a) Az érvényes beiratkozással rendelkező olvasók számára az egyidejűleg kikölcsönzött könyvek száma nincs korlátozva.
b) Az érvényes beiratkozással rendelkező olvasók egy címből egy példányt vihetnek el.
c) A Könyvtár előjegyzést vesz fel azokra a dokumentumokra, amelyek kölcsönzés alatt vannak. A kint lévő dokumentumot, az újabb kölcsönvevő kérésére a Könyvtár a beérkezést követően 5 napig félreteszi, amelyről az olvasót értesíti.
d) Aki a kölcsönzési határidőt nem tartja be, késedelmi díjat fizet, és tartozásainak rendezéséig kölcsönzési jogát is elveszti.
e) A kölcsönzési határidő meghosszabbítása történhet személyesen, telefonon, e-mail segítségével, vagy az internetes katalógusba bejelentkezve az olvasó saját magának is hosszabbíthat. A hosszabbításhoz szükséges az olvasó könyvtári azonosítója. Amennyiben a meghosszabbítani kívánt műre előjegyzés van, hosszabbítás nem kérhető.
f) A könyvek, dokumentumok lejáratát minden könyvtárhasználónak saját felelőssége követni, az esetleges késedelemért a Könyvtár semmilyen reklamációt nem fogad el.
g) A Könyvtár e-mailben értesíti az olvasót a kölcsönzési határidő lejárata előtt.
h) Az e-mail elmaradása nem mentesíti az olvasót a késedelmi díj megfizetése alól. Az email-ben történő hosszabbításról a Könyvtár visszajelzést küld, amellyel érvényes a hosszabbítás. A kölcsönzött dokumentumok e-mailben, telefonon történő hosszabbítására, csak a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség.
i) Felszólítástól függetlenül a lejárat napjától életbe lép a késedelmi díj számlálása.
j) A Könyvtár a késedelmi díjat valamennyi lejárt határidejű kölcsönzött dokumentum után automatikusan felszámítja.
k) Az olvasó köteles a késedelmi díjat megfizetni.
l) Helyben használatra kijelölt, nem kölcsönözhető dokumentumféleségek:
- olvasótermi állomány és a folyóiratok,
- jegyzetek, tankönyvek, tansegédletek megjelölt példányai,
- különgyűjtemény könyvei és más típusú dokumentumok,
- hang-, képanyagok, mágneses adathordozók megjelölt példányai,
- szakdolgozatok – sem kézzel, sem technikai úton nem másolhatók, az érvényben lévő korlátozás feloldásáig csak a bekötött szakdolgozatok helyben olvasása engedélyezett.
m) A dokumentumok kölcsönzési idejét és a késedelmi díjakat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.5. Az olvasótermek használata
a) Az olvasóterem szolgáltatásait, a könyvtári törvény értelmében a Könyvtár teljes információhordozó állományát bárki korlátozás nélkül igénybe veheti (kivéve a szakdolgozatok használatát).
b) Az olvasótermi dokumentumok csak helyben használhatók, nem kölcsönözhetők.
c) Az olvasótermi állomány elhelyezése szakrend szerint, a szépirodalmi állományrész cím és szerző szerint alfabetikus rendszerben, az általános iskolai tankönyvek elhelyezése osztályonként rendszerezve történik.
d) A folyóiratok és hírlapok cím szerinti betűrendben kerülnek a polcokra.
e) Az olvasótermekben elérhető szolgáltatások igénybevételéhez és a számítógépek használatához a könyvtárosok adnak segítséget és útbaigazítást.

2.6. Vagyonvédelmi előírások
a) A könyvtárlátogató felsőkabátját, táskáját a könyvtári előtérben lévő csomagmegőrző szekrényekben köteles elhelyezni, azokat nem viheti be az olvasói terekbe. A csomagmegőrző szekrények kulcsát a könyvtárból nem szabad kivinni.
b) A Könyvtárból kivitt dokumentumokat távozáskor – az Olvasóteremben a tájékoztatónak, a Kölcsönző részlegben a kölcsönző könyvtárosnak – külön felhívás nélkül be kell mutatni.
c) Az olvasóterembe behozott könyveket, jegyzeteket, folyóiratokat a könyvtárhasználó köteles az ügyeletes könyvtárosnak bemutatni.
d) A könyvtári dokumentumok elvesztése, szándékos vagy gondatlan megrongálása miatt az olvasót kártérítésre kell kötelezni.
e) A kártérítési kötelezettség mértékét a használhatatlanná vált dokumentum értéke határozza meg az alábbi irányelvek szerint:
- beszerezhető dokumentum esetén azonos művet, azonos kiadású művel kell pótolni
- a már antikváriumban sem beszerezhető fontos dokumentumok esetén a dokumentum teljes műszaki reprodukálási és kötési költsége megtérítendő.
- a Könyvtár csak kivételes esetben fogad el az elveszett műért pénzbeli kártérítést. Ebben az esetben a dokumentum antikvár forgalmi becsértékét és a felmerült költségeket (köttetés, szerelés) kell megtéríteni.
- az olvasó akár pótolja az elveszett művet, akár kártérítést fizet, nem mentesül az esedékes késedelmi díj megfizetése alól.

2.6.1. Kizárás
a) Azt az olvasót, aki a könyvtárral szemben fennálló bármilyen tartozását nem rendezte, a tartozás rendezéséig a kölcsönzésből ideiglenesen kizártnak kell tekinteni.
b) Aki a Könyvtár dokumentum-állományát vagy bútorzatát, felszerelési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, azt gondatlanságból vagy szándékosan csonkítja, rongálja, vagy eltulajdonítja, a könyvtárigazgatónak jogában áll a Könyvtár használatától eltiltani.
c) Aki az olvasóterem csendjét, rendjét zavarja, az ott folyó munkát szándékosan akadályozza, a Könyvtár munkatársaival nem megfelelően viselkedik, azt a könyvtárigazgató kizárhatja a könyvtári szolgáltatások használatából.

2.6.2. A Könyvtár állományának védelme
A. A hallgató elszámoltatása
a) A félév regisztrációs időszaka előtt a könyvtárigazgató kezdeményezheti a Könyvtár felé tartozással rendelkező hallgatók tárgyfelvételének letiltását a Neptun rendszerben.
b) A félév vizsgaidőszaka előtt a könyvtárigazgató kezdeményezheti a Könyvtár felé tartozással rendelkező hallgatók vizsgajelentkezésének a letiltását a Neptun rendszerben.
c) A tanulmányaikat befejező hallgatók névjegyzékét 1 héttel záróvizsga előtt a Tanulmányi Osztály megküldi a Könyvtárnak. A záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki könyvtári tartozását rendezte.
d) A tanulmányaikat év közben megszakító hallgatókról a Tanulmányi Osztály értesíti a Könyvtárat.
B. Oktatók és dolgozók elszámolása
a) A Főiskola kötelékéből távozó oktatók és dolgozók csak akkor kaphatják meg utolsó illetményüket, ha írásban igazolták a Gazdasági Osztálynak, hogy könyvtári tartozásuk nincs.

2.7. Könyvtárközi kölcsönzés
a) A Könyvtár kér és küld a könyvtárközi kölcsönzés keretében dokumentumokat.
b) A könyvtárközi kölcsönzés keretében kikölcsönzött dokumentumért az olvasó a tulajdonos intézmény szabályai szerint tartozik anyagi felelősséggel.
c) A Főiskola hallgatói és dolgozói a könyvtárközi kölcsönzés során kölcsönzött dokumentumokat csak korlátozott idejű használatra vehetik igénybe. A kölcsönzés idejét a dokumentum visszaküldési határideje határozza meg.
d) Könyvtárközi kölcsönzés díját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.8. Tájékoztatás
a) A Könyvtár teljes körű megismeréséhez, a hagyományos és a számítógépes információkereséshez a könyvtárosok nyújtanak segítséget.
b) A mindenkori tájékoztató könyvtáros eligazít a katalógusok, bibliográfiák, kézikönyvek, referáló folyóiratok használatában, segít a szükséges irodalom kiválasztásában, a számítógépes adatbázisok működtetésében.
c) A Könyvtár speciális díjazott szolgáltatásai (témafigyelés, irodalomkutatás, online adatbázis lekérdezés, stb.) megrendelhetők.
d) Az olvasószolgálat dolgozói a Könyvtár használóinak szóban és írásban tájékoztató feliratok segítségével útbaigazítást nyújtanak.

2.9. Reprográfiai szolgáltatások
a) A Könyvtár állományában levő, ill. az olvasótermi számítógépekről elérhető dokumentumokról – a szerzői jogok figyelembevételével – a könyvtári sokszorosító gépekkel a könyvtárhasználó másolatot készíthet.
b) A szolgáltatás díjáról feliratok, eligazító táblák tájékoztatják az olvasót.

3. Elektronikus adatbázisok és a számítógépes hálózatok használata
a) A számítógépes hálózatok (külső, belső) a Könyvtár gépein elérhetők.
b) A számítógépeket, ill. az internetet beiratkozott olvasóink vehetik igénybe; az igénybevétel díját a 3. sz. melléklet tartalmazza.
c) Az elektronikus eszközöket a tájékoztató-szolgálat útmutatásai alapján és a gépek mellett elhelyezett használati utasítás tanulmányozása után lehet igénybe venni.
d) A számítógépek elsősorban a könyvtári adatbázisban való keresésre, információszerzésre, a dolgozatok, előadások elkészítésére szolgálnak.
e) Zenét hallgatni – fülhallgatóval – csak olyan hangerővel szabad, ami a többi könyvtárhasználó munkáját, nyugalmát nem zavarja.
f) A gépekbe csak vírusellenőrzésen átesett adathordozót (pl. pendrive) szabad elhelyezni.
g) Ha a technikai eszközök működtetése során a használó rendellenességet észlel, azonnal jeleznie kell a könyvtárosnak.
h) A kezelésből adódó meghibásodásért az olvasó vállal felelősséget, és a kártérítés megfizetése mellett a Könyvtár más szolgáltatásaiból is kizárható.

4. A könyvtári szolgáltatások díjszabása
a) A könyvtári szolgáltatások díjszabását 2. sz. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezés
Jelen szabályzat a Könyvtár Szervezeti és működési szabályzatának 1. sz. mellékletét képezi, azzal együtt hatályos.

A módosított Könyvtárhasználati szabályzat 2019. január 22-én lép hatályba.

Vác, 2019. január 10.

 

2. sz. melléklet

TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS A DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEI

1. A könyvtárhasználati díjak:

 • Főiskolai hallgatók                                                                           500,- Ft / tanév
 • Az alábbi felhasználói csoportok számára az olvasójegy kiállításának egyszeri díja egységesen 500,- Ft.
 • Főiskolai oktatók, dolgozók.                                                  
 • Munkanélküliek, munkanélküli segélyben részesülők.           
 • A szomszédos államokban élő magyar igazolvánnyal rendelkező magyarok.                                                 
 • Más felsőoktatási intézmények hallgatói                                   1.500,- Ft /év
 • Munkaviszonyban állók                                                                2.000,- Ft /év
 • Az olvasójegy elvesztése esetén annak pótlása                             500,- Ft
  (második alkalommal 1000,- Ft)

2. Késedelmi díj: 100,- Ft / dokumentum / nap

3. Könyvtárközi kölcsönzés díja:

Könyv, eredeti dokumentum: 2000,-Ft / dokumentum + postaköltség
Cikk, másolat a szolgáltató intézménytől függően 15-100,- Ft /A4 oldal + postaköltség.
A fizetés módja: készpénz. Az olvasó a tartozását a Kölcsönzőben egyenlítheti ki előzetes egyeztetést követően.
Számítógépes rendszerünk a könyvtárközi kölcsönzés költségeit az olvasó késedelmi és egyéb tartozásaihoz adja hozzá, így ez a kölcsönzését is befolyásolhatja.

4. Könyvtárunkban a különböző típusú dokumentumok eltérő feltételek mellett kölcsönözhetők:

4.1. Kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzési feltételei:

A kölcsönözhető kötetek száma nincs korlátozva, a kölcsönzés időtartama 28 nap, hosszabbítás 2 alkalommal kérhető, amennyiben nincs előjegyzés. Ha előjegyzés van a műre, hosszabbítás nem kérhető.

4.2. Korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok (a számítógépes katalógus „példánystátusz” része jelzi – 1, ill. 2 hét):

 • A Főiskola hallgatói, munkatársai számára 7, ill. 14 nap, hosszabbítás nem kérhető.
 • A „külső használók” az ebbe a kategóriába sorolt dokumentumokat csak HELYBEN HASZNÁLHATJÁK.

4.3. A Kölcsönző részlegben található folyóiratok – a legfrissebb szám kivételével – egy hétre kölcsönözhetők.