Könyvtárhasználati szabályzat

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

1. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára (továbbiakban Könyvtár)

 • A Főiskola szervezetén belül önálló központi szervezeti egységként működik.
 • A szolgáltatás jellegét tekintve nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár.
 • Alapvető feladata a főiskolai oktatás, továbbképzés és kutatás információszükségleteinek biztosítása (gyűjtés, feltárás, megőrzés, szolgáltatás).
 • Gyűjtőkörét és feladatát külön szabályzatok részletezik.
 • Működési jellegéből következően igénybe veszi, illetve közvetíti más könyvtárak és információs központok szolgáltatásait.
 • A fenti feladatok megoldása érdekében gyűjti a Főiskola szakmai profiljának, tevékenységi körének megfelelően az alábbi szakterületek irodalmát:
 • Általános művek; a tudományok általában
 • Filozófia, pszichológia
 • Vallástudomány
 • Társadalomtudományok
  • Szociológia
  • Neveléstudomány
 • Természettudományok
 • Alkalmazott tudományok
 • Művészetek és sport
 • Irodalom- és nyelvtudomány
 • Földrajz- és történettudomány

2. A Könyvtár használatának rendje

A könyvtári szolgáltatások teljes köre hozzáférhető valamennyi beiratkozott, könyvtári olvasójeggyel rendelkező könyvtári tag számára.

2.1. Beiratkozás

 • A Könyvtárba beiratkozhat minden, 18. életévét betöltött személy, aki személyi igazolvánnyal rendelkezik. A beiratkozó olvasójegyet kap, mely biztosítja a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
 • Az olvasójegy más személyre át nem ruházható. A könyvtárhasználó felelős az olvasójegyével kikölcsönzött minden dokumentumért és az igénybevett térítéses szolgáltatások kifizetéséért.
 • A beiratkozás csak személyesen történhet. Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat saját érdekében bejelentheti a Könyvtárnak. A Könyvtár az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni azok védelméről.
 • Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni.
 • A beiratkozás alkalmával az olvasó megismerkedik a Könyvtárhasználati Szabályzattal, és aláírásával tanúsítja a szabályzatban foglaltak tudomásul vételét, egyben kötelezettséget vállal az általa igénybe vett könyvtári értékek megóvására, rendeltetésüknek megfelelő használatára.

2.2. Könyvtárhasználati díj

A mindenkori könyvtárhasználati díj mértékét, költségtérítési arányát könyvtárigazgatói utasítás szabályozza. A szolgáltatási és egyéb térítési díjakkal együtt a  3. sz. melléklet tartalmazza.

2.3. A Könyvtár nyitvatartási rendje

 • A nyitva tartás általános rendje igazodik a Főiskola működési periódusához.
 • A Könyvtár december hónapban és a nyári szünetben a Főiskola működéséhez igazodva zárva tart.
 • A Könyvtár nyitva tartási rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.4. Kölcsönzés

 • Kölcsönözni csak személyesen, érvényes olvasójeggyel lehet.
 • A könyvtári dokumentumok a következő csoportokba vannak sorolva
  • Kölcsönözhető
  • Korlátozottan kölcsönözhető (kötelező irodalom, tankönyv, jegyzet)
  • Helyben használható
 • Az érvényes beiratkozással rendelkező olvasók számára az egyidejűleg kikölcsönzött könyvek száma nincs korlátozva.
 • A Könyvtár előjegyzést vesz fel azokra a dokumentumokra, amelyek kölcsönzés alatt vannak. A kint lévő dokumentumot, az újabb kölcsönvevő kérésére a Könyvtár a beérkezést követően 5 napig félreteszi, amelyről az olvasót értesíti.
 • Aki a kölcsönzési határidőt nem tartja be, késedelmi díjat fizet, és tartozásainak rendezéséig kölcsönzési jogát is elveszti.
 • A kölcsönzési határidő meghosszabbítása történhet személyesen, telefonon, e-mail segítségével, vagy az internetes katalógusba bejelentkezve az olvasó saját magának is hosszabbíthat. A hosszabbításhoz szükséges az olvasó könyvtári azonosítója. Amennyiben a meghosszabbítani kívánt műre előjegyzés van, hosszabbítás nem kérhető.
 • A Könyvtár e-mailben értesíti az olvasót a kölcsönzési határidő lejárata előtt.
 • A könyvek lejáratát minden könyvtárhasználónak saját felelőssége követni (az sem mentesítő körülmény, ha nem érkezik meg az értesítő e-mail), az esetleges késedelemért a Könyvtár semmilyen reklamációt nem fogad el.
 • A Könyvtár a késedelmi díjat valamennyi lejárt határidejű kölcsönzött dokumentum után automatikusan felszámítja.
 • Helyben használatra kijelölt, nem kölcsönözhető dokumentumféleségek:
 • olvasótermi állomány és a folyóiratok,
 • jegyzetek, tankönyvek, tansegédletek megjelölt példányai,
 • különgyűjtemény könyvei és más típusú dokumentumok,
 • hang-, képanyagok, mágneses adathordozók megjelölt példányai,
 • szakdolgozatok – nem is másolhatók, az érvényben lévő korlátozás feloldásáig helyben olvasása sem engedélyezett.
 • A dokumentumok kölcsönzési idejét és a késedelmi díjakat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2.5. Az olvasótermek használata

 • Az Olvasóterem szolgáltatásait, a könyvtári törvény értelmében a Könyvtár teljes információhordozó állományát bárki korlátozás nélkül igénybe veheti (kivéve a szakdolgozatok használatát).
 • Az olvasótermi dokumentumok csak helyben használhatók, nem kölcsönözhetők.
 • Az olvasótermi állomány elhelyezése szakrend szerint, a szépirodalmi állományrész cím és szerző szerint alfabetikus rendszerben, az általános iskolai tankönyvek elhelyezése osztályonként rendszerezve történik.
 • A folyóiratok és hírlapok cím szerinti betűrendben kerülnek a polcokra.
 • Az olvasótermekben elérhető szolgáltatások igénybevételéhez és a számítógépek használatához a könyvtárosok adnak segítséget és útbaigazítást.

2.6. Vagyonvédelmi előírások

 • A könyvtárlátogató felsőkabátját, táskáját a könyvtári előtérben lévő csomagmegőrző szekrényekben köteles elhelyezni, azokat nem viheti be az olvasói terekbe. A csomagmegőrző szekrények kulcsát a Könyvtárból nem szabad kivinni.
 • A Könyvtárból kivitt dokumentumokat távozáskor – az Olvasóteremben a tájékoztatónak, a Kölcsönző részlegben a kölcsönző könyvtárosnak – külön felhívás nélkül be kell mutatni.
 • Az Olvasóterembe behozott könyveket, jegyzeteket, folyóiratokat a könyvtárhasználó köteles az ügyeletes könyvtárosnak bemutatni.
 • A könyvtári dokumentumok elvesztése, szándékos vagy gondatlan megrongálása miatt az olvasót kártérítésre kell kötelezni.
 • A kártérítési kötelezettség mértékét a használhatatlanná vált dokumentum értéke határozza meg az alábbi irányelvek szerint:
  • beszerezhető dokumentum esetén azonos művet, azonos kiadású művel kell pótolni.
  • a már antikváriumban sem beszerezhető fontos dokumentumok esetén a dokumentum teljes műszaki reprodukálási és kötési költsége megtérítendő.
  • a Könyvtár csak kivételes esetben fogad el az elveszett műért pénzbeli kártérítést. Ebben az esetben a dokumentum antikvár forgalmi becsértékét és a felmerült költségeket (köttetés, szerelés) kell megtéríteni.
  • az olvasó akár pótolja az elveszett művet, akár kártérítést fizet, nem mentesül az esedékes késedelmi díj megfizetése alól.

2.6.1. Kizárás

 • Azt az olvasót, aki a Könyvtárral szemben fennálló bármilyen tartozását nem rendezte, a tartozás rendezéséig a kölcsönzésből ideiglenesen kizártnak kell tekinteni.
 • Aki a Könyvtár dokumentum-állományát vagy bútorzatát, felszerelési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, azt gondatlanságból vagy szándékosan csonkítja, rongálja, vagy eltulajdonítja, a könyvtárigazgatónak jogában áll a Könyvtár használatától eltiltani.
 • Aki az Olvasóterem csendjét, rendjét zavarja, az ott folyó munkát szándékosan akadályozza, a Könyvtár munkatársaival nem megfelelően viselkedik, azt a könyvtárigazgató kizárhatja a könyvtári szolgáltatások használatából.

2.6.2. A Könyvtár állományának védelme

a/ A hallgató elszámoltatása

 • A félév regisztrációs időszaka, ill. vizsgaidőszaka előtt a Könyvtár letiltja a tartozással rendelkező hallgatók jogosultságait a Neptun rendszerben. A Könyvtár a tartozások rendezése után visszaállítja a jogosultságokat.
 • A tanulmányaikat befejező hallgatók névjegyzékét 1 héttel záróvizsga előtt a Tanulmányi Osztály megküldi a Könyvtárnak. A záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki könyvtári tartozását rendezte.
 • A tanulmányaikat év közben megszakító hallgatókról a Tanulmányi Osztály értesíti a Könyvtárat.

b/ Oktatók és dolgozók elszámolása

 • A Főiskola kötelékéből távozó oktatók és dolgozók csak akkor kaphatják meg utolsó illetményüket, ha írásban igazolták a Gazdasági Osztálynak, hogy könyvtári tartozásuk nincs.

2.7. Könyvtárközi kölcsönzés

 • A Könyvtár kér és küld a könyvtárközi kölcsönzés keretében dokumentumokat.
 • A könyvtárközi kölcsönzés keretében kikölcsönzött dokumentumért az olvasó a tulajdonos intézmény szabályai szerint tartozik anyagi felelősséggel.
 • A Főiskola hallgatói és dolgozói a könyvtárközi kölcsönzés során kölcsönzött dokumentumokat csak korlátozott idejű használatra vehetik igénybe. A kölcsönzés idejét a dokumentum visszaküldési határideje határozza meg.

2.8. Tájékoztatás

 • A Könyvtár teljes körű megismeréséhez, a hagyományos és a számítógépes információkereséshez a könyvtárosok nyújtanak segítséget.
 • A mindenkori tájékoztató könyvtáros eligazít a katalógusok, bibliográfiák, kézikönyvek, referáló folyóiratok használatában, segít a szükséges irodalom kiválasztásában, a számítógépes adatbázisok működtetésében.
 • A Könyvtár speciális díjazott szolgáltatásai (témafigyelés, irodalomkutatás, online adatbázis lekérdezés stb.) megrendelhetők.
 • Az olvasószolgálat dolgozói a Könyvtár használóinak szóban és írásban tájékoztató feliratok segítségével útbaigazítást nyújtanak.

2.9. Reprográfiai szolgáltatások

 • A Könyvtár állományában levő, ill. az olvasótermi számítógépekről elérhető dokumentumokról – a szerzői jogok figyelembevételével – a könyvtári sokszorosító gépekkel a könyvtárhasználó másolatot készíthet.
 • A szolgáltatás díjáról feliratok, eligazító táblák tájékoztatják az olvasót.

3. Elektronikus adatbázisok és a számítógépes hálózatok használata

 • A számítógépes hálózatok (külső, belső) a Könyvtár gépein elérhetők.
 • A számítógépeket, ill. az internetet beiratkozott olvasóink vehetik igénybe; az igénybevétel díját a 3. sz. melléklet tartalmazza.
 • Az elektronikus eszközöket a tájékoztató-szolgálat útmutatásai alapján és a gépek mellett elhelyezett használati utasítás tanulmányozása után lehet igénybe venni.
 • Mindenki csak a saját olvasójegyének kódjával léphet be.
 • A számítógépek elsősorban a könyvtári adatbázisban való keresésre, információszerzésre, a dolgozatok, előadások elkészítésére szolgálnak.
 • Zenét hallgatni – fülhallgatóval – csak olyan hangerővel szabad, ami a többi könyvtárhasználó munkáját, nyugalmát nem zavarja.
 • A gépekbe csak vírusellenőrzésen átesett adathordozót (pl. pendrive) szabad elhelyezni.
 • Ha a technikai eszközök működtetése során a használó rendellenességet észlel, azonnal jeleznie kell a könyvtárosnak.
 • A kezelésből adódó meghibásodásért az olvasó vállal felelősséget, és a kártérítés megfizetése mellett a Könyvtár más szolgáltatásaiból is kizárható.

4. Záró rendelkezés

Jelen szabályzat a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. mellékletét képezi, azzal együtt hatályos.

A módosított Könyvtárhasználati Szabályzat 2015. október 22-én lép hatályba.

Vác, 2015. október 22.

                                                                                

2. sz. melléklet

NYITVATARTÁSI REND 

Szorgalmi időszak:

         Olvasóterem:

                   hétfő – csütörtök:       8.00 – 16.00 

                   péntek:                       8.00 – 16.00

         Kölcsönző részleg:

                   hétfő – csütörtök:        8.00 – 12.45; 13.15 – 16.00

                   péntek:                        8.00 – 12.45

Vizsgaidőszak:

         Olvasóterem:

                   hétfő – péntek:             8.00 – 16.00

         Kölcsönző részleg:

                   hétfő – csütörtök:        8.00 – 12.45; 13.15 – 16.00

                   péntek:                        8.00 – 12.45

Szombati nyitva tartás: a Könyvtár honlapján a félév kezdetén megjelölt időpontokban: 9.00 – 13.00 óráig.

A Könyvtár december hónapban és a nyári szünetben a Főiskola működéséhez igazodva zárva tart.

 

3. sz. melléklet

TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS A DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEI

1. A könyvtárhasználati díjak:

 • Főiskolai hallgatók                                                                           500,- Ft / tanév
 • Az alábbi felhasználói csoportok számára az olvasójegy kiállításának egyszeri díja egységesen 500,- Ft.
 • Főiskolai oktatók, dolgozók.                                                  
 • Munkanélküliek, munkanélküli segélyben részesülők.           
 • A szomszédos államokban élő magyar igazolvánnyal rendelkező magyarok.                                                 
 • Más felsőoktatási intézmények hallgatói                                   1.500,- Ft /év
 • Munkaviszonyban állók                                                                2.000,- Ft /év
 • Az olvasójegy elvesztése esetén annak pótlása                             500,- Ft
  (második alkalommal 1000,- Ft)

2. Késedelmi díj: 100,- Ft / dokumentum / nap

3. Számítógép, ill. internethasználati díj a „külső használók” részére:

30 perc: 250,- Ft
60 perc: 500,- Ft

4. Könyvtárunkban a különböző típusú dokumentumok eltérő feltételek mellett kölcsönözhetők:

4.1. Kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzési feltételei:

A kölcsönözhető kötetek száma nincs korlátozva, a kölcsönzés időtartama 28 nap, hosszabbítás 2 alkalommal kérhető, amennyiben nincs előjegyzés. Ha előjegyzés van a műre, hosszabbítás nem kérhető.

4.2. Korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok (a számítógépes katalógus „példánystátusz” része jelzi – 1, ill. 2 hét):

 • A Főiskola hallgatói, munkatársai számára 7, ill. 14 nap, hosszabbítás nem kérhető.
 • A „külső használók” az ebbe a kategóriába sorolt dokumentumokat csak HELYBEN HASZNÁLHATJÁK.

4.3. A Kölcsönző részlegben található folyóiratok – a legfrissebb szám kivételével – egy hétre kölcsönözhetők.