Neveléstudomány

Képzésforma: 
Mesterképzés (MA)

A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudomány (Educational Science)
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
  szakképzettség: okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Educational Scientist
Képzési terület: bölcsészettudomány

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.
Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit
  a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
  intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit
  a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

A mesterképzési szak képzési célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzés szakmai jellemzői:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- a neveléstudomány elméleti-fogalmi rendszere [elméleti és történeti pedagógia, pedagógiai (kultúr)antropológia, összehasonlító pedagógia] 15-20 kredit;
- a nevelés, oktatás és képzés pszichológiai, társadalmi, politikai, jogi háttere és azok magyar és nemzetközi aspektusai, trendjei (a nevelés és intézményeinek társadalmi szociológiai, pszichológiai, jogi, irányítási és menedzsment alapjai) 15-20 kredit;
- nevelés-, oktatás-, és művelődéskutatás főbb területei és azok kutatás-módszertana (művelődés és oktatáskutatás, a neveléstudományi kutatások módszerei, a különböző kutatási stratégiák kutatásmetodikai megalapozása) 15-20 kredit;
- nevelés és oktatás iskolai, valamint iskolán kívüli intézményrendszerei, továbbá a pedagógiai innováció, a szervezetfejlesztés támogatásának intézményes és szocializációs formái (a kisgyermekkor pedagógiája, iskolapedagógia, szakképzés, szociálpedagógia, felnőttképzés és tudásmenedzsment, felsőoktatás-pedagógia) 25-30 kredit;
- kötelezően választandó szakos specializáció 40-45 kredit.

Idegennyelvi követelmény:
A mesterfokozatú diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a köznevelés- és a felsőoktatás különböző színterein, intézményeiben végzett terepmunka, amelynek időtartamát a specializációkhoz kapcsolódóan a képzés tanterve határozza meg.

 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a neveléstudomány mesterképzéshez felvételi elbeszélgetést szervez, amelyről a www.avkf.hu/intezmenyi-tajekoztato felületen tájékozódhatnak. A jelentkezők a felvételi elbeszélgetés során általános szakmai tájékozottságukról adnak számot, amelyet a bizottság értékel.
 

Főiskolánkon választható specializációk

  • Családpedagógia,
  • Segítő-fejlesztő pedagógia.

Képzési és kimeneti követelmények:

2017. szeptember 1.-től érvényes KKK letölthető pdf formátumbat itt.

Tantervi háló / Mintatantev:

Levelező tagozat

2016/17-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2017/18-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat

 

A szak szakfelelőse:
Dr. Molnár Krisztina főiskolai docens 
Pedagógiai, Pszichológiai és Testnevelési Tanszék

További tájékoztatás kérhető a következő e-mail címen: felvi@avkf.hu

 

Szakfelelős: 
Dr. Molnár Krisztina
Képzési idő: 
4 félév
Tagozat: 
Levelező