Szociálpedagógia

Képzésforma: 
Alapképzés (BA)

Szociálpedagógia szak

1. Képzési és kimeneti követelmények
2. Tantervi háló / Mintatanterv


1. A szociálpedagógia szak képzési és kimeneti követelményei


2017. szeptember 1.-től érvényes KKK letölthető pdf formátumbat itt.

A képzés célja
Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a nevelés-oktatás és szociális ellátás intézményrendszerében segítő - támogató munka végzésére, képesek klienseiknek kapcsolati, tanulási, szociális problémáit egységben, komplex rendszerben kezelni, együttműködni az érintett személyekkel, és a környezet erőforrásait is mozgósítva hozzájárulni az optimális életvezetés kialakításához, az esetlegesen megbomlott egyensúlyi állapotot helyreállításához. A képzés a szociálpedagógiai eljárásformák (tanácsadás, tárgyalás, intervenció, képviselet, közvetítés, beszerzés, gondoskodás) elméleti alapjainak, jogi hátterének elsajátítására és gyakorlati alkalmazására készít fel.
 
„… a szociálpedagógus részt vesz kliensei életvilágában, hétköznapjaiban és az a célja, hogy részvételének különös módján keresztül úgy befolyásolja személyesen klienseit, és úgy alakítsa életvilágukat, hogy szociális szempontból a lehető legjobban fejlődhessenek.” (Peter Lüssi)

Képzési tagozat, forma
Nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában.

Képzési idő
A 2006-07-es tanévtől kezdődően a BA rendszerű képzésben 7 félév.
A korábban indult – kifutó  –  képzések 8 félévesek.  

Mit tanulhatnak a képzésben részt vevők?
Hallgatóink magas óraszámban azokat a tárgyakat tanulják, amelyek a szociálpedagógiai tevékenység lehetőségeit jelentős mértékben befolyásolják, mint például:

  • pedagógiai (pl. életkorok pedagógiája, drámapedagógia, fejlesztő pedagógia, gyógypedagógia);
  • szociális munka (egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel);
  • pszichológiai (pl. fejlődéslélektan, szociálpszichológia, családpszichológia);
  • szociálpolitikai (pl. társadalmi egyenlőtlenségek); 
  • társadalomismereti (pl. általános szociológia, etika);
  • jogi (pl. családjog, szociális jog);
  • valamint további szakmai tárgyakat (pl. családgondozás, romológia, etika, krízisintevenció stb.).

A gyakorlati és az elméleti képzés felépítése a BA szintű képzésben
 
A szociálpedagógus szak alapvetően gyakorlatorientált felsőfokú szociális szakképzés. A második félévben kétszer egynapos látogatás keretében ismerkednek a hallgatóink olyan intézményekkel, melyekben a szociálpedagógusok munkájára szükség van. Az ezt követő félévekben hosszabb (2, illetve 4 hetes) gyakorlaton vesznek részt a hallgatók, így teremtve meg a lehetőséget, hogy az elméleti ismereteket kipróbálják, alkalmazzák a gyakorlatban is. A hallgató munkavégzését, a tanultak integrálását segítik a főiskola által szervezett gyakorlatfeldolgozó szemináriumok. Az utolsó, 7. félév kétszer 180 órás intenzív terepgyakorlat, mely tereptanár irányításával és főiskolai szupervízióval történik.
A főiskolán az előadások mellett megtalálható a szemináriumi és a tréningszerű foglalkozás is. A hallgatóknak a mintatanterv szerint félévente 30 kreditet kell szerezniük, melyeket a kötelező, a kötelezően választható és a szabadon választott tárgyak teljesítésével érhetnek el. A hallgatók érdeklődésüknek megfelelően mélyülhetnek el egy-egy terület ismeretanyagában a negyedik félévtől kezdődően.

Választható specializációk

  • Szabadidős és prevenciós foglakozások szervezése,
  • Roma közösségek integrációs problémái.

Továbbtanulási lehetőségek
Már a képzés ideje alatt módjuk van a hallgatóknak párhuzamos képzésben a főiskolánkon oktatott másik szak felvételére.  A diploma megszerzése után volt hallgatóinknak lehetőségük van BA vagy MA (egyetemi) szinten folytatni tanulmányaikat.  

Elhelyezkedési esélyek
A gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelően a szociális gondoskodás minden területén (családsegítő, valamint gyermekjóléti szolgálatok, iskolai, óvodai gyermekvédelem, gyermek- és átmeneti otthonok, önkormányzatok, gyámhivatalok, kollégiumok, egészségügyi intézmények stb.) szükség van felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakemberekre.
Az elhelyezkedési lehetőségekről és konkrét intézményi munkakörökről további információkat az 1/2000 SzCsM rendelet 3. számú melléklete tartalmaz (A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottak képesítési előírásai).

Kiknek ajánljuk?
Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a fiatalkorúak és családjaik mindennapi életében megmutatkozó nehézségeiben szeretnék vállalni a személyes segítségnyújtást. El tudják képzelni magukat, amint hivatásszerűen foglalkoznak gyermekek nevelésével az intézményes oktatás keretein kívül is. Az ideális jelentkező szociális érzékenységgel, segíteni akarással, kreativitással és megfelelő nyitottsággal jellemezhető stabil személyiség, aki képes az elméleti ismereteket a gyakorlati feladatokkal és kihívásokkal összekapcsolni. 

További lehetőségek
A főiskola nemzetközi kapcsolatainak és az Erasmus programnak köszönhetően, az érdeklődő hallgatók számára lehetőség külföldi (pl. Németország, Erdély stb.) elméleti és gyakorlati szociálpedagógiai tanulmányokra.

A szak szakfelelőse:
Dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta főiskolai docens PhD
Neveléstudományi, Társadalomtudományi és Romológiai Tanszék
e-mail: mandinikoletta [kukac] gmail.com

 

További tájékoztatás kérhető a következő e-mail címen: felvi@avkf.hu

2. Tantervi háló / Mintatanterv


Nappali tagozat

2014/15-ben és 2015/16-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2016/17-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2017/18-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat

 

Levelező/esti tagozat

2014/15-ben és 2015/16-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2016/17-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2017/18-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat

 

Gyakorlati időpontok, határidők, a hozzájuk tartozó letölthető nyomtatványok tagozatonként:

Szakfelelős: 
Dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta
Képzési idő: 
7 félév
Tagozat: 
Levelező
Nappali