Tájékoztatók

Kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül!TÁJÉKOZTATÓ a szorgalmi időszakról 2017/2018. tanév II. félév

1.) Szorgalmi időszak nappali tagozaton: 2018. február 5. (hétfő) – 2018. május 18. (péntek)

Szorgalmi időszak levelező tagozaton: 2018. február 3. (szombat) – 2018. május 19. (szombat)

Szorgalmi időszak szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. február 3. (szombat) – 2018. május 12. (szombat)

Első tanítási nap nappali tagozaton: 2018. február 5. (hétfő)

Utolsó tanítási nap nappali tagozaton: 2018. május 18. (péntek)

Tanítási napok levelező tagozaton (alap- és mesterképzésen):
2018. február 3., február 10., február 17., február 24.
2018. március 3., március 10., március 17., március 24.
2018. április 7., április 14., április 21., április 28.
2018. május 5., május 12., május 19.

2) A bejelentkezéssel (regisztráció) kapcsolatos határidők:

A bejelentkezés (regisztráció) időszaka a Neptun rendszerben: 2018. január 22. 00.00 óra – 2018. február 6. 24:00

Késedelmes bejelentkezés (regisztráció): 2018. február 7. 0:00 – 2018. február 13. 24:00 /Különeljárási díj: 4.500 Ft/

3) A 2017/18. tanév II. (tavaszi) félévének legfontosabb – a tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó – dátumai:

Tantárgyfelvételi időszak nappali és levelező tagozatos hallgatók számára: 2018. február 1. 00:00 – 2018. február 22. 24:00

Pótlólagos tantárgyfelvételi és tantárgyleadási kérelmek leadása különeljárási díj megfizetésével nappali és levelező tagozaton: 2018. március 7. 12:00

Kivételes tanulmányi rendre és óralátogatás alóli felmentésre irányuló kérelem leadásának végső határideje: 2018. február 9. 12:00

Kreditelismertetési/tantárgyi felmentésre irányuló kérelem leadásának végső határideje nappali és levelező tagozaton: 2018. február 14. 12:00

Tagozatváltási kérelem leadási határideje: 2018. január 5. 12:00

Félévközi passziválás határideje: 2018. március 7. 12:00

4) A szakdolgozat (portfólió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezésnek határideje nappali és levelező tagozaton: 2018. április 18. (szerda) 12:00 óra

8.000 Ft különeljárási díj befizetése esetén a végső határidő: 2018. április 27. 12:00 óra.

5) Főiskolai nyílt napok a 2017/18. tanév II. (tavaszi) félévében: 2018. január 10., február 6.

6) Diplomaátadó ünnepség időpontja: 2018. június 29. (péntek)

Regisztráció a Neptun-rendszerben: Ügyintézés/Beiratkozás bejelentkezés menüpontban a 2017/18/2 félév. A hallgató, aki szünetelteti jogviszonyát: „passzív státuszt nyilatkozik” (A TVSZ értelmében bármikor megteheti legfeljebb két egymást követő félévben. Ebben az esetben nem vehet fel kurzusokat a kurzusfelvételi időszakban.)

Amennyiben a hallgató − bejelentkezését követően − a képzési időszak megkezdésétől számított egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el vagy regisztrál, de nem vesz fel legalább egy kredit értékű tárgyat. A hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenteni a Tanulmányi Osztályon és rögzíteni a Neptun-rendszerben. A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel. Tárgyfelvétel a Neptun-rendszerben: Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontban.

Vác, 2018. január 5.

Tanulmányi Osztály

 

Tájékoztató a vizsgaidőszakról 2017/2018. tanév II. félév

Vizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2018. május 23. – 2018. június 29.

Vizsgaidőszak szakirányú továbbképzési szakon: 2018. május 14. – 2018. június 28.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2018. május 22. – 2018. június 2.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. május 14. - 2018. május 26.

Záróvizsgák FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2018. június 11. – 2018. június 15.

Záróvizsgák szakirányú továbbképzéses hallgatók számára: 2018. június 4. - 2018. június 8.

Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2018. május 1-től.

A vizsgaidőpontok meghirdetése folyamatosan történik. A vizsgára jelentkezni és azt leadni a vizsgát megelőző nap déli 12 óráig lehet a Neptun-rendszerben.

Jelentkezés:

Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2017/18 II. félév, összes tárgy) Vizsgák listázása gombbal

Lejelentkezés:

Vizsgák/Felvett vizsgák menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával (2017/18 II. félév, összes tárgy) listázást követően a lehetőségek gombbal

Vizsgajelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki adminisztrátorokat keressék e-mailben!

Vizsgán csak az a hallgató vehet részt, aki személyazonosságát arra alkalmas arcképes igazolvánnyal igazolni tudja.

Szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie a kurzusteljesítési lapját, amit maga nyomtat ki.

(Kinyomtatni a NEPTUN rendszerből az alábbi helyen tudják:

Tanulmányok/Leckekönyv menüpontban a megfelelő vizsgaszűrések beállításával

(2017/18 II. félév) Teljesítési lap nyomtatása c. gomb megnyomását követően:

Nyomtatási templatek: „Kurzusteljesítési lap – érdemjegyek nélkül” c. Nyomtatási sablon kiválasztása gomb megnyomásával

A kurzusteljesítési lapot a hallgatónak a szóbeli kurzuszáró számonkérésre (vizsga, szigorlat) magával kell vinnie, erre az oktató a vizsgán az érdemjegyet betűvel és számmal bejegyzi, és azt aláírásával igazolja.
A hallgató a NEPTUN-rendszerben szereplő a szóbeli vizsga értékelésére vonatkozó kifogásának bizonyítékául egyedül a kurzusteljesítési lap szolgál.
A kurzusteljesítési lapot a hallgató megőrzi. A kurzusteljesítési lap – mivel nincs hitelesítve – leckekönyv-kivonatként nem használható fel.

Szigorlat esetén a hallgató az előbbieken túl köteles kinyomtatni és magával vinni a vizsgára mindazokat, a NEPTUN-rendszerből kinyomtatott félévek indexsorait, amelyek bizonyítják, hogy teljesítette az adott szigorlat előfeltételi tárgyait.

A vizsgáról való igazolatlan távolmaradást az oktató a vizsgalapon és a Neptun-rendszerben egyaránt nem teljesítettként értékel. A vizsgáról való igazolatlan hiányzások beszámítanak a sikertelenül teljesített számonkérések számába.”

A Tanulmányi Osztálynak nincs jegybeírási jogosultsága.

TVSZ 56.§ (1) … Az oktató, vagy a kurzus megtartásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetője a kurzus értékelését legkésőbb az eredmény megszületését – külső értékelés, pl. iskolai gyakorlat értékelése esetén az értékelést tartalmazó dokumentum kézhezvételét – követő munkanapon köteles a Neptun rendszerben is rögzíteni. Eltérés észlelése esetén írásbeli hallgatói bejelentésre a Tanulmányi Osztály vizsgálatot kezdeményez a bejegyzést követő egy héten belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. A hallgató a leckekönyvben, elektronikus leckekönyv esetén a kurzusteljesítési lapon törlést vagy javítást nem végezhet, e szabály megszegése esetén számolnia kell a közokirat-hamisítás büntetőjogi következményeivel.

TVSZ 57.% (3) A gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak második hetének végéig kell megadni. Ezen rendelkezés alól, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételt képez.

TVSZ 58.§ (3) A vizsgaidőszakban teljesített írásbeli részből (is) álló kollokvium eredményét 8 munkanapon belül kell kihirdetni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgatók csak akkor tudnak vizsgára jelentkezni, ha minden tartozásukat kiegyenlítették a főiskola felé.

Bővebben a vizsgajelentkezéssel kapcsolatban az alábbi linken találhatnak információkat.

Sikeres felkészülést kívánunk!

Tanulmányi Osztály