Tanító alapszak

Képzésforma: 
Alapképzés (BA)

I. A szak bemutatása
II. Képzési és kimeneti követelmények
III. Tantervi háló / Mintatanterv

I. A szak bemutatása


A képzés célja
Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkal­masak az általános iskola 1-6. osztályának oktatására oly módon, hogy az 1-4. osztály­ban valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy, az oklevélben megnevezett műveltségi terület oktatási-nevelési feladatait képesek ellátni.
Főiskolánk a leendő tanítóknak korszerű általános műveltséget, magas szintű idegennyelv-tudást nyújt. Olyan pedagógusokat kívánunk kibocsátani, akik  kellő társadalmi érzékeny­séggel rendelkeznek, tiszteletben tartják az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, erkölcsi nor­mákat, s akiket egyéni és közösségi felelős­ségérzet és feladatvállalás, a folyamatos művelődés igénye és képessége, valamint egészséges életvitel jellemez.

Az ideális jelentkező
Azok jelentkezését várjuk,

 • akiket érdekel a 6-12 éves életkorú gyerme­kek élete, akik meg akarják tudni, hogyan lehet őket játékos tanulásra, természettudományra, művészetekre és hazaszeretetre nevelni;
 • akik szívesen játszanak vagy tanulnának hang­szeren, szeretnének ének­karban közösen énekelni, szerepelni;
 • akiket érdekel a mesemondás, versmondás, a drámajáték vagy a színpadi szereplés;
 • akik szívesen foglalkoznának a művészetekkel, a honismerettel és a néphagyományokkal;
 • akiket érdekel a szép magyar beszéd, fejlesz­teni szeretnék nyelvtudásukat;
 • akik szívesen tanulnának cigány-roma vagy német nemzetiségű szakirányon tanulni.

 
Mit tanulhatnak a képzésben részt vevők?

 • A képzés az egyetemes emberi és nemzeti kultúra szellemi értékeinek befogadására és közvetítésére irányul;  magába foglalja a természet, a társada­lom, a kultúra és a gondolkodás legálta­lánosabb törvényeinek, összefüggései­nek ismeretét.
 • A tanítói szakmára orientált társadalom­tudományi (benne egyházi jellegű tár­gyakkal), természettudományi, matema­tikai, zenei, vizuális és testneveléssel összefüggő képzés, szerves kap­csolatban áll a tantárgy-pedagógiai okta­tással és gyakorlati képzéssel.
 • A tudományos megalapozottságú pedagó­giai és pszichológiai képzés a 6-12 éves gyermekek megismerésére és fejlesztésére készít fel.
 • A módszertani és gyakorlati képzés  megismertet a 6-12 éves gyermekek ta­nulásának irányításához, személyiségé­nek fejlesztéséhez szükséges korszerű eljárásokkal, módszerekkel, biztosítja ezek gyakorlását iskolai környezetben, fejleszti a speciális tanítói képességeket, technikai jártasságokat, magas színvo­nalú informatikai tudást.
 • Az idegen nyelvi képzés hatékonyan segíti más kultúrák megismerését, biztos nyelvtudás megszerzését.
 • A tanítóképzés egyben az egészséges életmódra nevelést is szolgálja.

Szakirányok és specializációk
 
Szakirányok (nem kötelezően választandó)

 • Nemzetiségi (cigány/roma)
 • Nemzetiségi (német)

Az intézmény jellegét meghatározó differenciált szakmai modulok közül egy kötelezően választandó 13 kredittel:

 • Idegen nyelv
 • Korai idegen nyelv oktatás
 • Környezettudatos nevelés
 • Integrált inkluzív nevelés
 • Gyermekvédelem
 • Hagyományismeret
 • Tehetséggondozás
 • Zeneóvodai foglalkozások vezetése

Az általános iskola 5-6. osztályaiban a megfelelő tantárgyak oktatására képesítő az aktuális tanévben meghirdetett műveltségterületek közül (24 kredit)  kötelezően választandó egy. Indítható műveltségterületek:

 • Angol
 • Ember és társadalom
 • Ének-zene
 • Informatika
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Természetismeret
 • Testnevelés és sport
 • Vizuális nevelés

Tájékoztató a tanító képzés műveltségterület választásáról

Előirányzott műveltségi területek:

Tanév Tagozat Műveltségi terület
2018/19.

nappali

és levelező

matematika, ember és társadalom,

testnevelés, vizuális nevelés, természetismeret

2019/20.

nappali

és levelező

informatika, ének-zene, idegen nyelv (angol)

magyar nyelv és irodalom

Továbbtanulási lehetőségek
A diploma megszerzése után volt hallgatóinknak lehetőségük van MA szinten folytatni tanulmányaikat.
Tanító diplomával rendelkezőknek főiskolánk több szakirányú továbbképzést is meghirdet (mozgókép- és médiaismeret, kézműves és hagyományismeret-oktató, az angol nyelv oktatása az általános iskola 1-6. osztályában, népi gyermekjáték-, néptáncpedagógus, hagyományismeret-oktató, drámapedagógia, fejlesztő pedagógus, német és roma nemzetiségi szakirány).

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A tanítói oklevéllel rendelkezők az általános iskola 1-4 osztályában taníthatnak minden műveltségterületet, kivéve az idegen nyel­vet. Az 5-6. osztályokban a választott mű­veltségterületüknek megfelelő tantárgyakat taníthatják. Az idegen nyelv műveltségi területen végzők az általános iskola 1-6 osztályaiban taníthatnak idegen nyelvet.
A tanítói végzettséggel rendelkezők - különösen azok, akik az adott területen hasznosítható szakirányú továbbkép­zést is elvégezték - ezen kívül elhelyezkedhetnek könyvtárakban, művelő­dési házakban, kulturális intézményekben. A települések kulturális menedzselé­se mellett részt vehetnek az üzleti életben, a tu­rizmus szervezésében, a közhasznú ügyek irányításában, a kisebbségek támogatásában, településfejlesztési, -szervezési, informatikai feladatok ellátásában.
 

II. Képzési és kimeneti követelmények


2017. szeptember 1.-től érvényes KKK letölthető pdf formátumbat itt.

1. A szakképzettség és a vele járó cím
Tanító
Választható szakirány: nemzetiségi tanító szakirány (cigány/roma, német)

2. A képzés szintje
Főiskolai alapfokozat

3. A képzési idő a képzési és kimeneti követelmény szerint
8 félév

4. A képzésbe való belépés feltételei
Érettségi, alkalmassági vizsga

5. A képzési tagozat, forma
Nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában.

6. A szak követelményeit meghatározó jogszabály, határozat
15/2006. (IV. 3.) OM. rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről, 2. sz. melléklet X/2. rész

7. A képzési cél
Olyan pedagógusok képzése, akik elméletileg megalapozott kompetenciák birtokában alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályában oktatásra és nevelésre. Az 1-4. osztály­ban valamennyi, az 1-6. osztályban egy, az oklevélben megnevezett műveltségi terület oktatási-nevelési feladatait képesek ellátni. Főiskolánk a leendő tanítóknak értékorientált pedagógiát, korszerű általános műveltséget, magas szintű idegennyelv-tudást nyújt.

8. A megszerzendő kreditek száma
240 kredit

9. Az ismeretek ellenőrzésének rendszere
Az ellenőrzés formái: gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat, szakdolgozat, zárótanítás, záróvizsga.
A tananyag számonkérése időtartam szerint történhet: kizárólag félév közben, félév közben és vizsgaidőszakban, kizárólag vizsgaidőszakban.
A tanítói oklevél megszerzéséhez záróvizsgát kell tenni.
Az oklevél eredménye az alábbi érdemjegyek átlaga:

 • Szigorlatok érdemjegyei
 • Záróvizsga érdemjegyei

10. A szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke
Szakmai gyakorlat: 41 kredit
A gyakorlati képzés iskolai környezetben zajlik a 6-12 éves gyermekek tanulásának irányításához, személyiségük fejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek gyakorlásával, fejlesztve a speciális tanítói képességeket és jártasságokat.
A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni iskolai gyakorlatai, valamint a pedagógiai és tantárgy-pedagógiai stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is.
A nemzetiségi szakirányon a szakmai gyakorlat nemzetiségi nyelven, nemzetiségi iskolában folyik.
A 8. félévben a hallgatók összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt, amelynek időkerete nappali tagozaton 8-10, levelező tagozaton 4-6 hét, az összes szakmai gyakorlaton belüli kreditértéke 12 kredit.

11. Az oklevéllel járó jogosultságok
A szakot végzők a bölcsészettudomány képzési területen neveléstudomány mesterszakon, valamint – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott feltételek szerint – tanár mesterképzési területen, illetve szakirányú továbbképzési szakokon tanulhatnak tovább.
 
A tanítói oklevéllel rendelkezők az általános iskola 1-4 osztályában taníthatnak minden műveltségterületet, kivéve az idegen nyelvet. Az 5-6. osztályokban a választott műveltségterületüknek megfelelő tantárgyakat taníthatják.
Az idegen nyelv műveltségi területen végzők az általános iskola 1-6 osztályaiban taníthatnak idegen nyelvet.

A szak szakfelelőse:
Dr. Baksa Brigitta - főiskolai docens
e-mail: baksa.brigitta [kukac] gmail.com

További tájékoztatás kérhető a következő e-mail címen: felvi@avkf.hu
 
 

III. Tantervi háló / Mintatanterv


Nappali tagozat

 • BA/MA képzés
Tanító alapképzési szak
2014/15-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2015/16-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2016/17-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2017/18-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
Tanító - Német nemzetiségi szakirány
2014/15-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2015/16-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2016/17-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2017/18-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
Tanító - Cigány-roma szakirány
2014/15-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2015/16-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2016/17-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2017/18-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat

Nappali tagozaton választható műveltségterületek mintatanterve [letöltés XLSX formátumban]

Levelező/esti tagozat

 • BA/MA képzés
Tanító alapképzési szak
2014/15-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2015/16-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2016/17-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2017/18-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
Tanító - Német nemzetiségi szakirány
2014/15-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2015/16-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2016/17-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2017/18-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
Tanító - Cigány-roma szakirány
2014/15-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2015/16-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2016/17-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat
2017/18-ban beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat

Levelező tagozaton választható műveltségterületek mintatanterve [letöltés XLSX formátumban]

 

Gyakorlati időpontok, határidők, a hozzájuk tartozó letölthető nyomtatványok tagozatonként:

Szakfelelős: 
Dr. Baksa Brigitta
Képzési idő: 
8 félév
Tagozat: 
Levelező
Nappali
Szakirányok: 
Cigány-roma nemzetiségi szakirány
Német nemzetiségi szakirány
Csatolmány: